Visszaküldési szabályzat

  1. ELÁLLÁSI JOGOK ÉS LEHETŐSÉGEK

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a Felhasználó és a mironlife.shop közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszamondhatja a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult a Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

7.2. A Felhasználó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozatminta útján.

7.3. A Felhasználó nem gyakorolhatja az elállási jogát az NLS készülékek használatával kapcsolatos képzési szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a mironlife.shop a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Felhasználó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. Továbbá a Felhasználó abban az esetben sem gyakorolhatja elállási jogát, ha a termék átvételével egyidejűleg, annak használatára vonatkozó tájékoztatási szolgáltatást igénybe vette, mert a termék átvételét és a hozzátartozó szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

7.4. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként való jelzést fogad el Szolgáltató.

7.5. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

7.6. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

7.7. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

7.8. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

7.9. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

7.10. Elállási jog gyakorlásának a menete:

  • Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.
  • Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.

7.12. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szerződéstől való elállás jogának gyakorlása esetén – a 7.1 pontban leírt 14 napos elállási jogi lehetőség kivételével – a korábban befizetett díj, vagy annak része vissza nem követelhető.